eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Peculiarities of foreign language teaching to future specialists of financial and credit field in circumstances of eurointegration and globalization

Show simple item record

dc.contributor.author Semenchenko, Tamara
dc.contributor.author Семенченко, Тамара Олександрівна
dc.contributor.author Семенченко, Тамара Александровна
dc.date.accessioned 2019-01-14T09:17:40Z
dc.date.available 2019-01-14T09:17:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Semenchenko T. O. Peculiarities of foreign language teaching to future specialists of financial and credit field in circumstances of eurointegration and globalization / T. O. Semenchenko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Т. 3, № 26. – С. 510-515. uk_UA
dc.identifier.issn 2306-4994
dc.identifier.issn 2310-8770
dc.identifier.uri http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1534
dc.description.abstract The article reveals the peculiarities of foreign language teaching to future specialists of financial and credit field at higher educational establishments in the circumstances of modern financial and economic transformations. It has been highlighted that the European Community deems qualitative education to be a critical requisite for establishingand maintaining a competitive market economy, piece and reverence to other nations, thus it initiated the Erasmus+ Program to support academic mobility within the EU and since 2018 the funding of international collaboration projects is announced to be doubled for the upcoming decade. Consequently, to vie for grants of international mobility students are required not only to have B2 level of English, but cultivate life competences of a new generation. It has been determined that there are twoclusters of competences students are to develop concurrently with the foreign language acquisition: 1) thinking and learning skills and 2) social skills. Thinking and learning skills encompass creativity, critical thinking, digital literacy and ability to learn. Social skills are constituted by ability to collaborate, communicate, emotional intelligence, social responsibility. The ways and tools of forming the aforementioned competences have been substantiated, namely debates, role-plays, project work, attribute listing, challenge assumptions, personal analogy, scribing, video scribing, screen casting, digital storytelling, Web based platforms to design interactive vocabulary and grammar exercises. The method of mastering a foreign language within a short time frame on the basis of Halperin and Talyzina’stheory of sequential learning and the forgetting curve of Ebbinghaushas been elaborated and put forward. Розкрито особливості навчання іноземної мови студентів - майбутніх фахівців фінансово-кредитної сфери в закладах вищої освіти в контексті сучасних фінансово-економічних перетворень. Наголошено, що для Європейського співтовариства якісна освіта - запорука створення та підтримки конкурентоспроможної ринкової економіки, миру і поваги до інших націй, тому з ініціативи Європейської Комісії було створено програму Erasmus + для підтримки академічної мобільності у країнах ЄС; з 2018 року фінансування проектів міжнародного співробітництва упродовж наступного десятиліття буде збільшено удвічі. Таким чином, нові соціально-економічні умови вимагають від студентів не лише володіння англійською мовою на рівні В2, а й набуття життєвих компетенцій нового покоління. Визначено два кластери компетенцій, які студенти повинні розвивати паралельно з вивченням іноземної мови: 1) навички мислення та навчання, 2) соціальні навички. Навички мислення і навчання охоплюють креативність, критичне мислення, цифрову грамотність і здатність вчитися. Соціальні навички складаються з уміння співпрацювати, спілкуватися, емоційного інтелекту, соціальної відповідальності. Обґрунтовано шляхи і засоби формування вищезазначених компетенцій, а саме: дебати, ділові ігри, проектна робота, скрайбінг, відеоскрайбінг, скринкастинг, цифрові історії, веб-платформи для створення лексичних і граматичних вправ. Розроблено та обґрунтовано методику опанування іноземної мови за короткий термін на основі теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна і Н. Тализіної та кривої забування Еббінгауза. Раскрыто особенности обучения иностранному языку студентов - будущих специалистов финансово-кредитной сферы в учреждениях высшего образования в контексте современных финансово-экономических изменений. Обосновано способы формирования у студентов необходимых компетентностей европейского уровня, продиктованных современными вызовами глобализации, на занятиях по иностранному языку. Освещены возможности использования мультимедийных платформ для повышения цифровой грамотности будущих специалистов финансово-кредитной сферы и освоения ними английского языка. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» uk_UA
dc.subject foreign language teaching to future specialists of financial and credit field uk_UA
dc.subject European life competences uk_UA
dc.subject digital literacy uk_UA
dc.subject multimedia platforms uk_UA
dc.subject methods of creativity and innovative thinking development uk_UA
dc.subject multilingualism uk_UA
dc.subject globalization uk_UA
dc.subject іншомовна підготовка майбутніх фахівців фінансово-кредитної сфери uk_UA
dc.subject європейські компетентності uk_UA
dc.subject цифрова грамотність uk_UA
dc.subject мультимедійні платформи uk_UA
dc.subject методи формування креативності й інноваційного мислення uk_UA
dc.subject мультилінгвізм uk_UA
dc.subject глобалізація uk_UA
dc.subject иноязычная подготовка будущих специалистов финансово-кредитной сферы uk_UA
dc.subject европейские компетентности uk_UA
dc.subject цифровая грамотность uk_UA
dc.subject мультимедийные платформы uk_UA
dc.subject методы формирования креативности и инновационного мышления uk_UA
dc.subject мультилингвизм uk_UA
dc.subject глобализация uk_UA
dc.title Peculiarities of foreign language teaching to future specialists of financial and credit field in circumstances of eurointegration and globalization uk_UA
dc.title.alternative Особливості навчання іноземної мови майбутніх фахівців фінансово-кредитної сфери в умовах євроінтеграції і глобалізації uk_UA
dc.title.alternative Особенности обучения иностранному языку будущих специалистов финансово-кредитной сферы в условиях евроинтеграции и глобализации uk_UA
dc.type Article uk_UA
local.contributor.location Харківський навчально-науковий інститут uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account