eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations

Show simple item record

dc.contributor.author Kuznietsova, Anzhela
dc.contributor.author Кузнєцова, Анжела Ярославівна
dc.contributor.author Zherebylo, Iryna
dc.contributor.author Жеребило, Ірина Владиславівна
dc.contributor.author Klipkova, Oksana
dc.contributor.author Кліпкова, Оксана Ігорівна
dc.contributor.author Kozmuk, Natalia
dc.contributor.author Козьмук, Наталя Ігорівна
dc.date.accessioned 2019-12-27T07:36:56Z
dc.date.available 2019-12-27T07:36:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Kuznyetsova A. Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations / A. Kuznyetsova, I. Zherebylo , О. Klipkova, N. Kozmuk // Marketing and Management of Innovations. – 2019. – № 2. – P. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/2183
dc.description.abstract The present article generalizes the arguments and counterarguments within the scholarly discussion of creating the value of enterprise through the intensification of efforts of the innovative development of enterprises and searching for the better organizational forms of the innovative politics realization both on the national and on the regional levels. Special focus is on the possibility of adapting the international experience of the innovations-active countries. Main objective of the research is the grounding of the new formation of the innovation center within the cluster formation of enterprises for the purpose of creating their value. Systematization of the literature sources and approaches to the solution of the problem of creating the value of enterprises through the use of the innovation centers in the cluster formations proved that such a suggestion is reasonable, since the existence of clusters in Ukraine is already traditional and has certain economic effects, but their direction towards the realization of the innovative priorities of the development will stipulate the growth of their value both at the national and on the international markets. The topicality of the solution of present scholarly issue is constituted by the fact that the realization of the innovative development strategy in Ukraine is impossible without searching for the better form of the enterprise innovative activity realization, studying the foreign experience of the countries which have successfully overcome the crisis and realize the innovative development programs both on the macro and micro-levels. The issue of the enterprises value creation through the realization of the innovation centers in the cluster formations was studied in the article in the following logical order: The forms, functions and results of the international models of the innovative development management are analyzed with the allocation of the standards of the United States of America, some EU states (Great Britain, Switzerland and Poland) and the East Asian standards in the context of the experience of Japan, Singapore and South Korea) for the purpose of finding the best forms of the innovative development management for the possible adaptation at the international enterprises; the positions of the world community countries are studied according to the Global innovation index, business facility rating and index of the information and communication technologies, the rating of the countries is analyzed according to the innovative activity level. 391 The methodological tools of the research are constituted by the methods of the scientific abstraction, in the aspect of finding the forms of the innovative development, economic modeling acceptable for realization in Ukraine, when constructing the cluster formation model by the innovation centers, economic experiment during the suggestion of the business-plan of the innovative project, the analysis and synthesis methods, comparative advantages, statistical and logical methods, etc. The period from 1989 to 2018 inclusive was selected as a research period. The research object is constituted by the innovations-active countries of the world economic area, since they successfully realize the principles of the enterprises value creation through the innovative development management. The article presents the results of empirical analysis of the national conditions and foreign experience of the enterprises values creation due to the realization of the innovative development priorities which proved that the experience of using the cluster formations with the innovation center in each region of Ukraine is one of the most topical and possible ones for the implementation. The results of the conducted research may be useful for the formation of priorities of the regional innovative policy and for the enterprises, institutions, organizations which together with the educational institutions will create the condition for the successful innovative partnership and growth of the value of each component. Узагальнено аргументи і контраргументи в межах наукової дискусії з питання креації вартості підприємства через інтенсифікацію зусиль інноваційного розвитку підприємств і пошуку кращих організаційних форм реалізації інноваційної політики як на національному, так і на регіональному рівнях. Особливу увагу надано можливості адаптації зарубіжного досвіду інноваційно активних країн. 392 Основною метою проведеного дослідження є аргументування формування нової формації інноваційних центрів у межах кластерного утворення підприємств з метою креації їхньої вартості. Систематизація літературних джерел і підходів до розв’язання роблеми креації вартості підприємств через використання інноваційних центрів у кластерних утвореннях засвідчила, що така пропозиція є доцільною, оскільки існування кластерів в Україні вже має свою традицію і приносить певні економічні ефекти, але спрямування їх саме на реалізацію інноваційних пріоритетів розвитку зумовить зростання їхньої вартості як на національному, так і на міжнародному ринках. Актуальність розв’язання цієї наукової проблеми полягає в тому, що реалізація стратегії інноваційного розвитку України неможлива без пошуку кращих форм реалізації інноваційної діяльності підприємств, вивчення зарубіжного досвіду країн, що успішно вийшли з кризового стану і реалізовують програми інноваційного розвитку як на макро-, так на мікрорівні. Дослідження питання креації вартості підприємств через реалізацію інноваційних центрів у кластерних утвореннях здійснено в такій логічній послідовності: проаналізовано форми, функції та результати закордонних моделей управління інноваційним розвитком із виокремленням моделей Сполучених Штатів Америки, деяких країн Європейського Союзу (Великобританії, Швейцарії та Польщі) і східноазійських моделей у розрізі досвіду Японії, Сінгапуру і Південної Кореї) з метою виявлення найкращих для можливої адаптації на вітчизняних підприємствах форм управління інноваційним розвитком; досліджено позиції країн світового співтовариства за Глобальним інноваційним індексом, рейтингом легкості бізнесу та індексом інформаційно-комунікаційних технологій, проаналізовано рейтинг країн за рівнем інноваційної активності. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи наукової абстракції, в аспекті виявлення прийнятних для реалізації в Україні форм інноваційного розвитку, економічного моделювання при побудові моделі кластерного утворення інноваційним центром економічного експерименту за запропонованого бізнес-плану інноваційного проекту, методи аналізу та синтезу, порівняльних переваг, статистичний і логічний методи тощо. Періодом дослідження обрано роки з 1989 до 2018 рр. включно. Об’єктом дослідження обрано інноваційно активні країни світового економічного простору, оскільки саме вони успішно реалізують принципи креації вартості підприємств через управління інноваційним розвитком. Представлено результати емпіричного аналізу вітчизняних умов і зарубіжного досвіду креації вартості підприємств унаслідок реалізації пріоритетів інноваційного розвитку, який засвідчив, що одним із найбільш актуальних і можливих для впровадження є досвід використання кластерних утворень з інноваційним центром у кожному регіоні України. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для формування пріоритетів регіональної інноваційної політики і для підприємств, установ, організацій, що разом із навчальними закладами створять умову для успішного інноваційного партнерства та зростання вартості кожної складової. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject creating value uk_UA
dc.subject innovations-active countries uk_UA
dc.subject innovative partnership uk_UA
dc.subject cluster formations with the innovation center uk_UA
dc.subject international models of the innovative development management uk_UA
dc.subject створення цінностей uk_UA
dc.subject інноваційно активні країни uk_UA
dc.subject інноваційне партнерство uk_UA
dc.subject кластерні утворення з інноваційним центром uk_UA
dc.subject міжнародні моделі управління інноваційним розвитком uk_UA
dc.title Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations uk_UA
dc.title.alternative Креація вартості вітчизняних підприємств через використання інноваційних центрів у кластерних утвореннях uk_UA
dc.type Article uk_UA
local.contributor.location Львівський навчально-науковий інститут uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account