Show simple item record

dc.contributor.author Rozhko, О. D.
dc.contributor.author Marenych, T. H.
dc.contributor.author Onegina, V. M.
dc.contributor.author Bieliaieva, Liudmyla
dc.contributor.author Maliy, O. G.
dc.contributor.author Рожко, О. Д.
dc.contributor.author Маренич, Т. Г.
dc.contributor.author Онегіна, В. М.
dc.contributor.author Бєляєва, Людмила Анатоліївна
dc.contributor.author Малій, О. Г.
dc.contributor.author Рожко, А. Д.
dc.contributor.author Маренич, Т. Г.
dc.contributor.author Онегина, В. М.
dc.contributor.author Беляева, Людмила Анатольевна
dc.contributor.author Малий, Е. Г.
dc.date.accessioned 2020-01-28T13:47:50Z
dc.date.available 2020-01-28T13:47:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Bank credit in financial provision of agricultural enterprises / О. D. Rozhko, T. H. Marenych, V. M. Onegina, L. A. Belyayeva, O. G. Maliy // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – T. 4, № 31. – С. 41-51. – DOI: 10.18371/fcaptp.v4i31.190787. uk_UA
dc.identifier.issn 2306-4994
dc.identifier.issn 2310-8770
dc.identifier.uri http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/2275
dc.description.abstract The implementation of strategic tasks of the agrarian sector of Ukraine essentially depends on the financial provision of agricultural producers. In the context of limitation of their own financial resources, budget financing, low development of the financial instruments recognized in the world practice, the loans of commercial banks are an important source of financial resources for agricultural enterprises and small farmers. The use of bank loans positively affects the financial and economic activities of the producers in the agrarian sector due to the opportunity of diversification of sources of financing, growth of investment activity, acceleration of capital turnover, increase of profitability of own capital, etc. Though, there are a number of factors that restrain the bank crediting to the agrarian sector in the modern terms. The tendencies of bank crediting in financial provision of agricultural enterprises in Ukraine in 2013-2017 were considered. The changes in the nominal volumes both of bank crediting and real ones were estimated for this period. The comparison of the role of bank crediting to agricultural enterprises in Ukraine with the practice of lending in other countries on the base of the volume of bank loans per hectare of agricultural land, the share of these loans in the value of agricultural product and costs, Agriculture Orientation Index (AOI) for credit, was evaluated. The survey of agricultural enterprises showed a very low debt-to-assets ratio in 2017. Own financial resources of agricultural enterprises have remained the main source of their financial provision. The share of agriculture in total crediting is less than the contribution of the agriculture into the formation of gross value added in the country in recent years. The potential needs of agricultural enterprises in bank crediting were estimated. It was proved that the volume of bank crediting was insufficient for the financial support of operational and investment activity of agricultural enterprises in Ukraine. The necessary conditions for activation of bank crediting to agriculture were determined. Виконання аграрним сектором України своїх стратегічних завдань суттєво залежить від фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів, бюджетного фінансування, загальновизнаних у світі фінансових інструментів кредити комерційних банків є фактично єдиним джерелом залучення додаткових фінансових ресурсів для сільськогосподарських підприємств та дрібних фермерів. Використання банківських кредитів позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання в аграрній сфері через можливість диверсифікації джерел фінансування, зростання інвестиційної активності, прискорення оборотності вкладених коштів, збільшення рентабельності власного капіталу. Але існує низка чинників, які є стримуючими у поширенні банківського кредитування аграрної сфери в сучасних умовах. Розглянуто тенденції у стані банківського кредитування у фінансовому забезпеченні сільськогосподарських підприємств в Україні у 2013-2017 рр. Проведено оцінку змін за цей період як номінальних обсягів банківського кредитування, так і реальних, розраховано індекс сільськогосподарської орієнтації кредитів в Україні. Здійснено порівняння ролі банківського кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні з практикою кредитування в інших країнах за обсягами банківських кредитів на один гектар сільськогосподарських угідь, часткою у вартості випуску продукції, витратах, індексом сільськогосподарської орієнтації кредитів. Проведене обстеження сільськогосподарських підприємств засвідчило низьку частку кредиторської заборгованості перед банками в активах підприємств. Основним джерелом фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств залишаються власні кошти. Частка кредитів, спрямованих в аграрний сектор протягом останніх років, значно менша внеску галузі у формування валової доданої вартості в країні. Здійснено оцінку потенційної потреби у кредитах аграрних підприємств в Україні. Доведено, що обсяги банківського кредитування є недостатніми для фінансового забезпечення їх операційної та інвестиційної діяльності. Визначено необхідні умови для активізації банківського кредитування сільського господарства. Рассмотрены тенденции в состоянии банковского кредитования в финансовом обеспечении сельскохозяйственных предприятий в Украине в 2013-2017 гг. Определены изменения за этот период как номинальных объемов банковского кредитования, так и реальных, рассчитан индекс сельскохозяйственной ориентации кредитов в Украине. Проведено сравнение роли банковского кредитования сельскохозяйственных предприятий в Украине с практикой кредитования в других странах по объемам банковских кредитов на гектар сельскохозяйственных угодий, доли в стоимости выпуска продукции, затратах, индексу сельскохозяйственной ориентации кредитов. Осуществлена оценка потенциальной потребности в кредитах аграрных предприятий Украины. Доказано, что объемы банковского кредитования недостаточны для финансового обеспечения их операционной и инвестиционной деятельности. Определены необходимые условия для активизации банковского кредитования сельского хозяйства. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» uk_UA
dc.subject credit uk_UA
dc.subject bank uk_UA
dc.subject agriculture uk_UA
dc.subject agricultural enterprises uk_UA
dc.subject financial provision uk_UA
dc.subject investments uk_UA
dc.subject кредит uk_UA
dc.subject банк uk_UA
dc.subject сільське господарство uk_UA
dc.subject сільськогосподарські підприємства uk_UA
dc.subject фінансове забезпечення uk_UA
dc.subject інвестиції uk_UA
dc.subject сельское хозяйство uk_UA
dc.subject сельскохозяйственные предприятия uk_UA
dc.subject финансовое обеспечение uk_UA
dc.subject инвестиции uk_UA
dc.title Bank credit in financial provision of agricultural enterprises uk_UA
dc.title.alternative Банківські кредити у фінансовому забезпеченні сільськогосподарських підприємств uk_UA
dc.title.alternative Банковские кредиты в финансовом обеспечении сельскохозяйственных предприятий uk_UA
dc.type Article uk_UA
local.contributor.location Харківський навчально-науковий інститут uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account