eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Repairs of own and leased fixed assets: organizational and methodological aspects of accounting

Show simple item record

dc.contributor.author Shynkarenko, Olga
dc.contributor.author Шинкаренко, Ольга Миколаївна
dc.contributor.author Krot, Juliia
dc.contributor.author Kрот, Юлія Миколаївна
dc.contributor.author Brazilii, Nataliia
dc.contributor.author Бразілій, Наталія Миколаївна
dc.date.accessioned 2021-03-04T12:47:04Z
dc.date.available 2021-03-04T12:47:04Z
dc.date.issued 2020-11-05
dc.identifier.citation Krot J. Repairs of own and leased fixed assets: organizational and methodological aspects of accounting / J. Krot., N. Brazilii., О. Shynkarenko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2020. - № 3.- С.118-125. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.cibs.ubs.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2480
dc.description.abstract The main results of the research concerning organization and reflection in accounting of own and leased fixed assets repairs of the enterprise are investigated in the article. The enterprises support their fixed assets in working condition and ensure their functioning in a way of their improvement and with the help of the servicing system and the system of planned and preventive repairs. Having the result of the research it was found that there is no clear definition of the concept of modernization, repairs and other types of improvements in the legislation. However, the analysis of a number of departmental regulatory documents and own considerations gave an opportunity to distinguish the content of the concepts of ordinary repairs and overhaul, improvements, modernization and servicing of the fixed assets. It is established that for the accounting system it is important to distinguish clearly between types of work concerning to the fixed asset. If the works are provided only to support the object in working condition, then we are dealing with repairs and if in future they will increase the economic benefits from its use, then this is an improvement (overhaul). It is determined that legal details and the terms of the lease agreement are important for further repairs accounting and improvements of the leased fixed assets. Any expenses that an enterprise carries out to support an object of the fixed assets in working condition in order to obtain the original amount of future economic benefits from its use, the enterprise includes to the expenses of the reporting period. If the management thinks that performed works will lead to the improvements of the fixed assets, the accountant should collect the repair costs in order to increase the initial cost of the overhauled fixed assets to the cost of the incurred expenses. Висвітлено основні результати дослідження стосовно організації та відображення в бухгалтерському обліку проведення ремонтів власних та орендованих основних засобів підприємства. Підприємства підтримують свої основні засоби в робочому стані та забезпечують їх функціонування способом як поліпшення, так і за допомогою системи технічного обслуговування й системи планово-попереджувального ремонту. У результаті дослідження з’ясовано, що чіткого визначення понять модернізації, ремонту й інших видів поліпшень у законодавстві немає. Проте аналіз низки нормативних документів та власні міркування надали можливість виділити зміст понять поточного і капітального ремонту, поліпшень, модернізації та технічного обслуговування основних засобів. Установлено, що для системи обліку важливо чітко розрізняти види робіт щодо основного засобу. Визначено, що для подальшого обліку ремонтів і поліпшень орендованих основних засобів важливе значення мають юридичні тонкощі та умови договору оренди. Будь-які затрати, які підприємство здійснює для підтримання об’єкта основних засобів у робочому стані, тобто з метою одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання включають до витрат звітного періоду. Якщо менеджмент вбачає, що проведені роботи призведуть до поліпшення основних засобів, бухгалтерові слід збирати ремонтні витрати аби збільшити первісну вартість капітально відремонтованого основного засобу на вартість понесених витрат. При цьому змінені техніко-економічні характеристики необоротного активу мають знайти своє відображення в технічному паспорті, інвентарній картці або інших реєстрах аналітичного обліку відповідного об’єкта основних засобів. Також зазначено, що для підприємств, які проводять податкові коригування, матимуть місце податкові наслідки ремонту основних засобів, що розглянуто в статті. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject repairs uk_UA
dc.subject improvement uk_UA
dc.subject fixed assets uk_UA
dc.subject servicing uk_UA
dc.subject modernization uk_UA
dc.subject expenses uk_UA
dc.subject initial cost uk_UA
dc.subject amortization uk_UA
dc.subject ремонт uk_UA
dc.subject поліпшення uk_UA
dc.subject основні засоби uk_UA
dc.subject технічне обслуговування uk_UA
dc.subject модернізація uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject первісна вартість uk_UA
dc.subject амортизація uk_UA
dc.title Repairs of own and leased fixed assets: organizational and methodological aspects of accounting uk_UA
dc.title.alternative Ремонт власних та орендованих основних засобів: організаційно-методичні аспекти обліку uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account