Banking University: Recent submissions

 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Мусій, Я. М.; Дем’яненко, А. Л.; Girchenko, Tetiana; Musiy, Iaroslav; Demyanenko, Alla (2015)
  У статті проаналізовано вплив процесів злиття і поглинання на учасників банківської системи України і результат її діяльності, зокрема результативність здійснення процесів злиття і поглинання з початку становлення банківської ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Стороженко, Оксана Олександрівна; Шейко, Олена Петрівна; Girchenko, Tetiana; Storozhenko, Oksana; Sheyko, Olena; Гирченко, Татьяна Дмитриевна; Стороженко, Оксана Александровна; Шейко, Елена Петровна (2017)
  У статті розглянуто роль і значення іноземного капіталу та його вплив на стратегії розвитку вітчизняних банків, їх конку рентоспроможність, фінансову стійкість банківської системи України та економічну безпеку держави у ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-06-30)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-02-02)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bohdan; Галайко, Назар Романович; Galaiko, Nazar; Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola; Гірняк, Віра Володимирівна; Hirnyak, Vira; Голуб, Ганна Григорівна; Holub, Hanna; Голуб, Роксолана Ростиславівна; Holub, Roksolana; Грудзевич, Уляна Ярославівна; Hrudzevych, Ulyana; Дребот, Наталія Петрівна; Drebot, Nataliya; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinetsʹ, Viktor; Лапішко, Зоряна Ярославівна; Lapishko, Zoryana; Литвин, Олена Володимирівна; Lytvyn, Olena; Євтух, Любов Богданівна; Yevtukh, Lyubov; Миколишин, Марта Михайлівна; Mykolyshyn, Marta; Рисін, Віталій Васильович; Rysin, Vitaliy; Руденко, Зоряна Михайлівна; Rudenko, Zoryana; Сідельник, Олена Петрівна; Sidelʹnyk, Olena; Тимощук, Мирослава Романівна; Tymoshchuk, Myroslava; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna; Shevchuk, Olesya; Шевчук, Олеся Остапівна (2019-10-14)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання функціонування фінансового ринку як загалом, так і в розрізі його окремих сегментів, а також здійснення операцій iз фінансовими ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bohdan; Зварич, Марта Степанівна; Zvarych, Marta; Кашуба, Ярослав Миколайович; Kashuba, Yaroslav; Слобода, Лариса Ярославівна; Sloboda, Larysa (2020-03-12)
  Обґрунтовано концептуальні підходи, теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні. Проаналізовано підходи до визначення ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Криворучко, Владислав Олександрович; Krivorychko, Vladislav (2019-11-01)
  У розділі монографії досліджено багатогранність та багатоаспектність визначення категорії «інформаційне суспільство» і «цифрове суспільство» та надано авторське трактування наведеного поняття. Визначено ознаки та основні ...
 • Панченко, Ольга Вікторівна; Panchenko, Olga (2020)
  У дисертації представлено вирішення важливого науково-практичного завдання щодо обґрунтування наукових підходів до підвищення ролі маркетингових комунікацій у забезпеченні ефективності діяльності банків. У дослідженні ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii; Колодій, Світлана Кузьмівна; Kolodiі, Svitlana (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено основні риси соціально-економічного профілю національного постіндустріального суспільства внаслідок перетворень. Розглянуто процес формування національної моделі соціально-економічної ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено питання створення нового глобалізованого економічного та фінансового простору в процесі становлення сучасного глобального інформаційного постіндустріального суспільства, яке відбувається ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено вплив основних положень цифрової економіки на формування методології державного управління, проаналізовано новітні наукові підходи до цифровізації державного управління, розкрито зміст ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (2019-11-01)
  Розділ монографії присвячено дослідженню теоретичних аспектів постіндустріального суспільства і цифрової економіки. Досліджено та узагальнено характерні особливості концептуальних підходів до побудови цифрової економіки. ...
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено стратегії та концепції розвитку цифрової економіки в Україні , які визначають, що цифрові технології спроможні значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як ...
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  Проникнення цифрових технологій, автоматизації та ІТ на всі рівні життя і сфери економіки розпочалась ще в минулому столітті та триває й досі. Загалом, цей процес має об’єктивний характер. Однак цьому процесові, як і ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено багатофункціональну систему, якою є реальний сектор економіки. Реальний сектор економіки є базисом національних економік багатьох промислово розвинених країн, ключовою ланкою ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено питання цифровізації економіки. Індустрія 4.0 через цифровізацію виробництва сприяє модернізації реального сектору економіки, дозволяє оптимізувати фінансові й адміністративні ...
 • Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia; Шинкаренко Ольга Миколаївна; Shynkarenko Olga (2019-11-01)
  У розділі монографії подано дослідження, яке підтверджує, що розвиток цифрової економіки, трансформація фінансових ринків і сфер діяльності суб’єктів господарювання вимагають розроблення нормативного регулювання і ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-04-11)
  Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше набуває характерних ознак банкоцентриської моделі. Тобто в основі всього фінансового ринку провідну роль відведено банкам. The modern model of the financial ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії подано дослідження діяльності фінансових посередників , які в умовах сучасних тенденцій економічних, політичних і соціальних перетворень характеризуються постійними і непередбачуваними змінами, ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2019-11-01)
  Розділ монографії розкриває розвиток фінансового посередництва в Україні, який відбувається під впливом низки факторів економічного і неекономічного характеру, що визначають його структуру та обсяги діяльності. Від ефективної ...

Search DSpace

Browse

My Account