Banking University: Recent submissions

 • Amirova, R. I.; Kalaytan, T. V.; Shurpenkova, Ruslana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна (2020)
  Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення завдань оперативного контролю в сфері інновацій, включаючи поточне планування, реалізацію конкретних проектів та забезпечення необхідних можливостей. Тому основним завданням ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-11-05)
  Податковий менеджмент є найважливішою складовою фінансового планування на підприємстві. Оскільки, фінансова стійкість підприємства, залежить від належно організованого податкового менеджменту, адже він забезпечує узгодженість ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-04-02)
  Податковий менеджмент розглядається як частина процесу управління, функцій, складових та завдання податкового менеджменту на підприємстві. Охарактеризовано процес податкового менеджменту на підприємстві, його ключові етапи. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020-10-09)
  Регулювання соціальної сфери за допомогою податкової політики розглядається як один із найважливіших напрямів державного регулювання, насамперед, в умовах нестабільної економіки. Проаналізовано ключові напрямки державної ...
 • Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  Основним завданням для підприємств є організація системи правильного та своєчасного встановлення інструментів податкового планування. В рамках цієї системи необхідно розробити схеми оптимальної структури організації ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020)
  У статті розглянуто сутність дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі бухгалтерського обліку. Розглянуто та порівняно особливості обліку дебіторської заборгованості за допомогою П(С)БО та МСФЗ. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Сарахман, Оксана Николаевна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  У статті досліджуються найпоширеніші методи комплексної оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Наголошується на сильних та слабких сторонах підприємства в аналізі внутрішнього середовища підприємства. ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-04-13)
  У тезах досліджено трансформацію регулювання діяльності небанківських фінансових установ на фінансовому ринку України. The thesis examines the transformation of regulation of non-bank financial institutions in the ...
 • Пантелеева, Ксенія Олександрівна; Pantielieieva, Kseniia (2020-06-01)
  У дисертації вирішено наукове завдання щодо поглиблення теоретичних засад та розробки науково-методичного забезпечення й практичних рекомендацій з удосконалення інвестиційного кредитування економіки України міжнародними ...
 • Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Kryvoruchko, Vladyslav; Криворучко, Владислав Олександрович (2021-06-11)
  The article actualizes the problem of the development of higher education institutions in the conditions of knowledge economy formation. The need to create a knowledge management system, its constituent elements, and key ...
 • Танцюра, Маргарита Михайлівна; Tantsyura, Margarita (2021-06-03)
  Проведено аналіз проблем ефективності мотивації персоналу в банківських установах. Виявлено високу значимість не просто людського ресурсу, а ефективно діючої людини. Визначено, що за рахунок збільшення внутрішньої ефективності ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-05-27)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Будник, Ілія Ігоревич; Budnyk, Ilya (2021-04-28)
  Проведено аналіз залучення прямих іноземних інвестиції в економіку України. Виявлено основні проблеми та перспективи розвитку. Запропоновано здійснювати політику стимулювання зростання обсягів інвестицій і окреслено основні ...
 • Брайченко, Сергій Миколайович; Braichenko, Serhii; Koлісник, Aртем Семенович; Kolisnyk, Artem; Майстренко, Світлана Віталіївна; Maistrenko, Svitlana; Фоменко, Валентина Миколаївна; Fomenko, Valentyna (2021-08-07)
  Досліджено правове регулювання безготівкових розрахунків у діяльності суб’єктів господарювання. Доведено, що розрахунки у господарської діяльності – це господарські правовідносини, які виникають при виконанні фінансових ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  Розглянуто актуальну проблему аналізу фінансового стану страховика, розкрито основні критерії забезпечення стабільної діяльності. Визначено сутність фінансового стану страхової компанії, а також наведені основні показники ...
 • Університет банківської справи (2020-11-12)
  Збірник містить матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції, проведеної 12 листопада 2020 року в Університеті банківської справи. В тезах доповідей висвітлено результати досліджень фінансово-економічних ...
 • Університет банківської справи (2021-05-20)
  Збірник містить матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, проведеної в Університеті банківської справи 20 травня 2021 року. У тезах доповідей висвітлено результати теоретичних і прикладних досліджень ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Вознюк, Микола Андрійович; Pshyk, Bogdan; Voznyuk, Mykola; Дудинець, Лідія Анатоліївна; Dudynetsʹ, Lidiya; Дурицька, Галина Володимирівна; Durytska, Halyna; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinets, Viktor; Качмар, Світлана Ігорівна; Kachmar, Svitlana; Мамедов, Сергій Генадійович; Mamedov, Serhiy; Садовяк, Михайло Степанович; Sadovyak, Mykhaylo; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna (2017-04-22)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання здійснення фінансовими посередниками операцій та послуг у сфері інвестиційного банкінгу. Видання розраховане на студентів економічних ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-05-14)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Зайонц, А. В.; Girchenko, Tetiana; Zaionts, Anton (2017)
  Стаття присвячена висвітленню проблеми виміру інноваційного потенціалу та його ролі у підтримці конкурентної позиції банку. Для цього застосовано метод матричного зонування Мак-Кінзі, що дозволив описати методологічні ...

Search DSpace

Browse

My Account